We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Cesty svetla plynu temnotou 2000

by LAHKA MUZA

/
1.
Imago Dei 02:46
2.
Korene 05:00
stratili sme korene kým čas plynul okolo hlboko v nás volá temné chvenie stratili sme korene na konci všetkých ciest keď slová a súcit rodia sa z bolesti a blízkosť noci preniká smútkom ............... ROOTS we have lost our roots while time was passing by deep inside of us call obscure vibration we have lost our roots at the end of all roads when words and compassion get born out of pain and the nearness of night penetrates by the sorrow
3.
Uplnost 05:50
v zrkadlách skrytých prianí plameň duše ticho dohasol tancujúc naspäť do jadra túžby v zrkadlách skrytých prianí v temnote predstáv spoznať svoju úplnosť v zrkadlách skrytých prianí myšlienky sa zdajú oddelené a slová zmenené na kameň ako deň miznúci v súmraku ....................... COMPLETENESS in the mirrors of secret longings the flame of soul had silently died out dancing back to the heart of desire in the mirrors of secret longings in darkness of ideas to recognize one´s completeness in the mirrors of secret longings thoughts seem to be separated and words turned into a stone like a day dissolving in dusk
4.
Plynutie 05:08
hlboko v mysli na druhej strane sveta staršie ako smútok ako tisíc rokov hlboko v mysli v samote cieľa všetky nečisté dni zmenili sa na popol hlboko v mysli staršie ako smútok cesty svetla plynú temnotou ................... THE FLOWING deep in mind on the other side of the world older than sorrow than a thousand years deep in mind in the loneliness of destination all impure days have turned into ashes deep in mind older than sorrow the roads of light flow through darkness
5.
Plac Siren 04:45
6.
popreli sme minulosť hlasom zatratenia tak dlho bez cieľa ctiac svoju samotu unášaní k hraniciam ticha s pocitom ľútosti popreli sme minulosť a úsvit je tak ďaleko ....................... FREEDOM, SORROW, MADNESS we have denied the past by the voice of damnation so long without a destination honouring our own loneliness carried away to the bounds of silence with the feel of regret we have denied the past and the dawn is so far away
7.
čakanie na milosť v súboji bez pravidiel nevyhnutný pád láme naše telá vidina konca potlačí bolesť chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu posledná tieseň v labyrinte sveta prízrak smrti vyvolá pochybnosť nemôže existovať nebo ak toto je láska chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu vzduchoprázdno v očiach nových bohov studená náhražka na druhej strane chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu ............................... DOWN FALL (NEW MILLENNIUM) waiting for mercy in the clash without rules definite fall breaks our bodies the sight of the end brakes the pain I wanted to wake up and kill that moment the last distress in the labyrinth of world the phantom of dead brings the doubt heaven can´t exist if this is the love I wanted to wake up and kill that moment I wanted to wake up and kill that moment vacuum in the eyes of new gods cold imitation on the other side I wanted to wake up and kill that moment
8.
dotyk milosti zaniká v mlčaní voľnosť a bolesť blúdia po spoločných cestách v nekončiacej hre zmyslov preniknúť tajomstvom tam, kde začína noc tam, kde začína noc ............................ THERE, WHERE BEGINS THE NIGHT the touch of mercy dies out in silence freedom and pain wander on common ways in the infinite game of senses to penetrate through the secret there, where begins the night there, where begins the night
9.
v prekliatej mysli nič nežije na veky keď chladné prúdy plynú cez nás ďalej v zmyselnej skrytosti z nenávisti vo vnútri rastie mučivá tieseň v prekliatej mysli v prachu na kolenách nikdy nepochopíš dar , ktorý sme dostali ....................... THE COLD CURRENTS in damned mind nothing lives forever when the cold currents flow over us farther in a sensual secrecy from this hate on the inside grows the torturous strait in damned mind in dust on your knees you will never understand the gift that we were given
10.
Via Regia 02:49

about

2000,CD Black Flames, Poland

credits

released December 11, 2000

license

all rights reserved

tags

about

LAHKA MUZA Slovakia

LAHKA MUZA is original dark wave band from Slovakia! Lahka Muza created at 1984 and playing all the time! Created also side line project HIEROS GAMOS. LAHKA MUZA is specific band with strong female vocal, power guitar sound and mixed with electronic drumms & keyboards. LAHKA MUZA plays on Europe´s festivals and clubs. ... more

contact / help

Contact LAHKA MUZA

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like LAHKA MUZA, you may also like: