Cesty svetla plynu temnotou 2000

by LAHKA MUZA

supported by
/
1.
02:46
2.
05:00
3.
05:50
4.
05:08
5.
04:45
6.
7.
8.
9.
10.
02:49

about

2000,CD Black Flames, Poland

credits

released December 11, 2000

license

all rights reserved

tags

about

LAHKA MUZA Slovakia

LAHKA MUZA is original dark wave band from Slovakia! Lahka Muza created at 1984 and playing all the time! Created also side line project HIEROS GAMOS. LAHKA MUZA is specific band with strong female vocal, power guitar sound and mixed with electronic drumms & keyboards. LAHKA MUZA plays on Europe´s festivals and clubs. Physical CDs and DVD you can order at official web site at eshop.eshop-plus.cz ... more

contact / help

Contact LAHKA MUZA

Streaming and
Download help

Report this album or account

Track Name: Korene
stratili sme korene
kým čas plynul okolo
hlboko v nás
volá temné chvenie
stratili sme korene
na konci všetkých ciest
keď slová a súcit
rodia sa z bolesti
a blízkosť noci
preniká smútkom
...............
ROOTS
we have lost our roots
while time was passing by
deep inside of us
call obscure vibration
we have lost our roots
at the end of all roads
when words and compassion
get born out of pain
and the nearness of night
penetrates by the sorrow
Track Name: Uplnost
v zrkadlách skrytých prianí
plameň duše ticho dohasol
tancujúc naspäť do jadra túžby
v zrkadlách skrytých prianí
v temnote predstáv
spoznať svoju úplnosť
v zrkadlách skrytých prianí
myšlienky sa zdajú oddelené
a slová zmenené na kameň
ako deň miznúci v súmraku
.......................
COMPLETENESS
in the mirrors of secret longings
the flame of soul had silently died out
dancing back to the heart of desire
in the mirrors of secret longings
in darkness of ideas
to recognize one´s completeness
in the mirrors of secret longings
thoughts seem to be separated
and words turned into a stone
like a day dissolving in dusk
Track Name: Plynutie
hlboko v mysli
na druhej strane sveta
staršie ako smútok
ako tisíc rokov
hlboko v mysli
v samote cieľa
všetky nečisté dni
zmenili sa na popol
hlboko v mysli
staršie ako smútok
cesty svetla
plynú temnotou
...................
THE FLOWING
deep in mind
on the other side of the world
older than sorrow
than a thousand years
deep in mind
in the loneliness of destination
all impure days
have turned into ashes
deep in mind
older than sorrow
the roads of light
flow through darkness
Track Name: Volnost, Zial, Sialenstvo
popreli sme minulosť
hlasom zatratenia
tak dlho bez cieľa
ctiac svoju samotu
unášaní k hraniciam ticha
s pocitom ľútosti
popreli sme minulosť
a úsvit je tak ďaleko
.......................
FREEDOM, SORROW, MADNESS
we have denied the past
by the voice of damnation
so long without a destination
honouring our own loneliness
carried away to the bounds of silence
with the feel of regret
we have denied the past
and the dawn is so far away
Track Name: Pad (Nove milenium)
čakanie na milosť
v súboji bez pravidiel
nevyhnutný pád láme naše telá
vidina konca potlačí bolesť
chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu
posledná tieseň v labyrinte sveta
prízrak smrti vyvolá pochybnosť
nemôže existovať nebo ak toto je láska
chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu
chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu
vzduchoprázdno v očiach nových bohov
studená náhražka na druhej strane
chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu
...............................
DOWN FALL (NEW MILLENNIUM)
waiting for mercy
in the clash without rules
definite fall breaks our bodies
the sight of the end brakes the pain
I wanted to wake up and kill that moment
the last distress in the labyrinth of world
the phantom of dead brings the doubt
heaven can´t exist if this is the love
I wanted to wake up and kill that moment
I wanted to wake up and kill that moment
vacuum in the eyes of new gods
cold imitation on the other side
I wanted to wake up and kill that moment
Track Name: Tam, kde zacina noc...
dotyk milosti
zaniká v mlčaní
voľnosť a bolesť
blúdia po spoločných cestách
v nekončiacej hre zmyslov
preniknúť tajomstvom
tam, kde začína noc
tam, kde začína noc
............................
THERE, WHERE BEGINS THE NIGHT
the touch of mercy
dies out in silence
freedom and pain
wander on common ways
in the infinite game of senses
to penetrate through the secret
there, where begins the night
there, where begins the night
Track Name: Chladne prudy
v prekliatej mysli
nič nežije na veky
keď chladné prúdy
plynú cez nás ďalej
v zmyselnej skrytosti
z nenávisti vo vnútri
rastie mučivá tieseň
v prekliatej mysli
v prachu na kolenách
nikdy nepochopíš
dar , ktorý sme dostali
.......................
THE COLD CURRENTS
in damned mind
nothing lives forever
when the cold currents
flow over us farther
in a sensual secrecy
from this hate on the inside
grows the torturous strait
in damned mind
in dust on your knees
you will never understand
the gift that we were given

If you like LAHKA MUZA, you may also like: