We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Chvenie Absolutna 1995

by LAHKA MUZA

/
1.
Brany Svetla 01:53
2.
Nehybnost 05:15
videla som bolesť v odlesku padlých anjelov na zemi posiatej popolom ... ten chladný svit zaplavil moje vnútro v podivnej harmónii kričala som v plameňoch z očí naplnených trpkosťou je to cena, ktorú sme zaplatili víťazstvo zabíja čistotou predstavy, ktoré unikajú v ústrety nehybnosti blízkosť vlčích dotykov priblíži prah konečného cieľa ... ............... THE FIXATION I saw the pain in reflection of fallen angels on the earth snow with ash this cold dawn he overflowed my inside in strange harmony I cried in the flamens from eyes filling up bitterness it is a price whitch we pain the victory killing cleamness the imagines whitch are escaping in meet of fixation proximity of wolf contacts approaching the threshold of the end aim ...
3.
4.
Vyhladenie 07:05
na samom okraji nová krása stratila nevinnosť hľadala som pochopenie v systéme dokonalého vyhladenia čas beží stále rýchlejšie ... boli sme blízko na dosah poznaniu keď naše hlasy škrípali v putách vzájomnosti boli sme blízko ... smrť na perách v prachu naplnenia odlišnosť je náš hriech ... na samom okraji v systéme dokonalého vyhladenia boli sme blízko ... ...................... THE EXTERMINATION on alonne a border a new beauty lost the innocence I sought the comprehending in system of perfect extermination time is running constantly more quick ... we were near on reach of knowledge when our voices creaked in chains of mutuality we were near ... the death on the lips in dust of filling up the discrimination is our sin on alone a border in system of perfect extermination we were near ...
5.
kvety prekliatia v žiare, ktorá pohasína navždy za bielou stenou vyveď ma zo šialenstva v temnote tušenia spadnem na kolená ... v jedinom okamihu pocíťiť tvoju blízkosť... v jedinom okamihu pocítiť tvoju blízkosť .................. THE FLOWERS OF CURSATION the flowers of cursation in the glare whitch is burrning low forever behind white wall take me out from madness in darkness of presentiment I shall fall down on kness in single moment to feel your nearness in single moment to feel your nearness
6.
Stigma 04:39
sme popol galaxií horiace sneny hrobov spomienky vymazané v tichu odlišností ... v miliónoch impulzov sa stráca to čo potláčame milióny impulzov klesajú v ozvenách .... sme popol galaxií horiace sneny hrobov istota násilia v kontrole očakávaním v modeloch bez pohybu z hlbín odkiaľ voláme všetko musí začať znova všetko musí začať znova.... ............................ THE STIGMA we are ash of galaxies burning walls of the graves the recollections are erases in stillness of different ... in milions of inpulses is losing it what I push milions of impulses they are falling in echoes we are ash of galaxies burning walls of the graves certainly of violence in control with expectation in models without motion from depth whence we are calling all must to begin again all must to begin again ...
7.
Precitnutie 05:33
v pasci precitnutia nedostala som príležitosť kopni ma do hlavy vezmi ma za ruku v pasci precitnutia nedostala som príležitosť nedostala som príležitosť preniknúť až za hranicu vieš, že sa nechcem strácať nechcem sa strácať v pasci precitnutia kopni ma do hlavy vezmi ma za ruku ... ......................... THE AWAKATION in trap of awakation I don't got the opportunity kick me to head take me for arm in trap of awakation I don't got the opportunity I don't got the opportunity to penatrate behind frontier you know that I don't want to loss I don't want to loss in trap of awakation kick me to head take me for arm ....
8.
Autodafe 05:23
padajúce mosty oceány hnevu tanec a smrť v nehybnom tichu v snových poliach na križovatkách vášní kričala som ukáž mi cestu späť ... mlčanie skalilo nám zrak raj bol opäť nájdený nebo zostane navždy temné ... v snových poliach na križovatkách vášní kričala som ukáž mi cestu späť ... ....................... AUTODAFE falling bridges oceans of anger dance and death in fixation of stillness in dream fields on the cross-roads of passions I shouted show me the way back ... silence dimed us sight the paradise was again founded the heaven will stary forever dark in dream fields on the cross-roads of passions I shouted show me the way back ...

about

1995,CD/MC Indies records, Czechia

credits

released December 11, 1995

license

all rights reserved

tags

about

LAHKA MUZA Slovakia

LAHKA MUZA is original dark wave band from Slovakia! Lahka Muza created at 1984 and playing all the time! Created also side line project HIEROS GAMOS. LAHKA MUZA is specific band with strong female vocal, power guitar sound and mixed with electronic drumms & keyboards. LAHKA MUZA plays on Europe´s festivals and clubs. ... more

contact / help

Contact LAHKA MUZA

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like LAHKA MUZA, you may also like: