Tien bolesti 1992

by LAHKA MUZA

/
1.
2.
06:27
3.
06:24
4.
5.
06:22
6.
05:02
7.
05:16

about

1992,CD/LP Zoon Records, Czechoslovakia
Gudrun (vocals) 677 (guitar, bass, drum machine, programming),

credits

released December 11, 1992

license

all rights reserved

tags

about

LAHKA MUZA Slovakia

LAHKA MUZA is original dark wave band from Slovakia! Lahka Muza created at 1984 and playing all the time! Created also side line project HIEROS GAMOS. LAHKA MUZA is specific band with strong female vocal, power guitar sound and mixed with electronic drumms & keyboards. LAHKA MUZA plays on Europe´s festivals and clubs. Physical CDs and DVD you can order at official web site at eshop.eshop-plus.cz ... more

contact / help

Contact LAHKA MUZA

Streaming and
Download help

Report this album or account

Track Name: Pozeram na stenu
Pozerám na stenu
nepriehľadný závoj medzi tebou a mnou
sme tak blízko
a predsa odcudzení
v záplave dnešných víťazov niet miesta
niet miesta pre zajtrajšie obete
pozerám na stenu
pozerám na stenu
v objatí milosrdnej noci
chcela som očistiť svoje myšlienky
pre hľadanie nových ilúzií
aj ked sa len neveriaco smeješ
chcela som kričať hlasom anjelov
ale znelo to až príliš cudzo
pozerám na stenu
pozerám na stenu
pozerám na stenu
nepriehladny zavoj medzi tebou a mnou
.....................................
I'm looking on the wall
opaque well between you and me
we're so close to each other
and still so abstract
there so many winners
there's no place for tommorow's sacrifices
I'm looking on the wall
I'm looking on the wall
in embrace of the merciful night
I wanted my thoughts to be clear
for finding the new illusions
even if you laugh not believing
I wanted to shout with voices of the angels
but it was too strange
I'm looking on the wall
I'm looking on the wall
I'm looking on the wall
opaque veil between you and me
Track Name: Hniloba
požieraní vlastným násilím
padáme do večnosti
bezmocná póza pred oltárom sily
prázdni, ako spomienka na mŕtvych
voláme k falošným prorokom
oficiálny cynizmus pohladí naše tváre
keď lámeme krídla anjelov smútku
požieraní vlastným násilím
padáme do večnosti
bezmocná póza pred oltárom sily
možno, že toto sú pravidlá
ktoré je treba dodržať
slepá prítulnosť
na ceste k slnku
predpísané šťastie
v záplave beztvarých tiel
nám vysaje mozog
ilúzie predaného raja
odnesie suchý plač prazdnoty
............................
THE ROT
eaten by own violence
we're falling to the eternity
impotent pose in front of the altar of force
empty like dream about dead
we're calling the false propbets
official cynism pets our faces
when we're breaking the wings angels of sorrow
eaten by own violence
we're falling to the eternity
impotent pose in front of the altar of force
maybe there are the rules
that we have to keep in line with
blind attachment
on the way to the sun
preserible luck
in the river of undentified bodies
will dry up our brain
illusions of a sold paradise
will take away the dry cry of emptyness
Track Name: Sluzky
vražedná vášeň
na dne volnosti
sťahuje mi kožu z tela
a ja sa plazím s relikviou na hrudi
poslušne, ako slúžka v čiernom kruhu
plná toho hnusu
nemám na výber
náboženske martýrium
alebo anarchia na predaj
hra na vyvolených
pod škrípajúcimi zástavami
takto ale nikdy nepocítim
kopnutie Ježiša
nikdy nepocítim
kopnutie Ježiša
nikdy nepocítim
kopnutie Ježiša ...
......................
SERVANTS

the killing passion
on the bottom of freedom
wraps the skin from my body
and I'm crawling with a relic on my chest
obodient like a servant in a black circle...
full of this rot
I have no choise
religious agony
or an anarchy for sale
the games of chosen
under the scrooping flags
but this way I will never feel
the kick of the Jesus
I will never feel
the kick of the Jesus
I will never feel
the kick of the Jesus ...
Track Name: Koniec ruzoveho vykriku
obrazy trpiace v pustinách
ľadové figúrky
na dne mŕtvych oceánov
obete tančiace nad čerstvým hrobom
koniec ružového výkriku
v bludisku prázdnych polí
nestojím o nenavisť budiacu súcit
nestojím o lásku z prázdnych nádob
pomníky padlých
pred poslednou útechou
ľudské haraburdie na verejných skládkach
dedičný hriech na ostrí našich tiel
to je tá hra s polámanými prstami
nové ukrižovanie v krajine tieňov
nestojím o nenávisť budiacu súcit
nestojím o lasku z prázdnych nádob
v tupej neciteľnosti
na dne hlbokého spánku
vybudujeme si privátne väzenie
nukleárny omyl
naozaj dojemný koniec
kto môže vyhrať tento súboj duše a tela ?
nestojím o nenávisť budiacu súcit
nestojím o lásku z prazdnych nádob
nestojím o nenávisť
nestojím o lásku
......................
THE END OF A PINK CRY

the pictures suffering in deserts
icy figures
on the bottom of dead oceans
victims dancing above the fresh grave
the end of a pink cry
in the labyrinth of empty fields
I don't care the hate that makes love
I don't care the love from empty plates
the temples of the dead
before the last happiness
human rubbish on the public places
beriditary sin on the sharpness of our bodies
that's the game with broken fingers
new crucifiing in the land of shadows
I don't care the hate that makes love
I don't care the love from empty plates
in the rough insensitivness
on the bottom of a hard sleep
we are going to build the private prisons
the nuclear mistake
real stirring ending
who can win the war of soul and body ?
I don't care the hate that makes love
I don't care the love from empty plates
I don't care the hate
I don't care the love
Track Name: Pad
čakanie na milosť
v súboji bez pravidiel
nevyhnutný pád láme naše telá
vidina konca potlačí bolesť
chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu
posledná tieseň v labyrinte sveta
prízrak smrti vyvoláva pochybnosť
nemôže existovať nebo ak toto je láska ...
chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu
chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu
vzduchoprázdno v očiach nových bohov
studená náhražka na druhej strane
chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu ...
....................................
DOWN FALL

waiting for mercy
in the clash without rules
definite fall brakes our bodies
the sight of the end brakes the pain
I want to wake up and kill that moment
the last distress in the labyrinth of world
the phantom of dead brings the doubtfullness
heaven can't exist if this is the love
I want to wake up and kill that moment
I want to wake up and kill that moment
vacuum in the eyes of new gods
cold imitation on the other side
I want to wake up and kill that moment ...
Track Name: Tien bolesti
tieň bolesti spadol na zem
kopali do jeho tváre
v sladkej nádeji
okolo všetkého toho svinstva
trhali mu vlasy a spievali si pri tom
tieň bolesti spadol na zem
milujeme absolútnu rýchlosť
ukájame svoje hnijúce telá
nepokoj ruží v zrkadlách výkrikov
tisíc smrteľných vášní
mašíruje v našich hlavách
naše mysle sú už na ceste dolu
a vaše nebo sa rozpadá ...
............................
THE SHADOW OF PAIN

the shadow of pain feel on a ground
they kicked his face
in the sweet hope
around that all rubbish
they tore his hair and sang
the shadow of pain fell on a ground
we love the absolute total high speed
we satisfy our roting bodies
stir of the roses in the mirrors of cry
thousand deadly passions
marching in our heads
our thoughts are on their way to fall
and our heaven breaks up ...
Track Name: Tryzen
sním zo mňa pocit viny
sním zo mňa zvrhlosť prázdna
sním zo mňá trýzeň hriechu
sním zo mňa pocit viny
..............................
AGONY

descent from me the feeling of guilt
descent from the degeneration of emptyness
descent from the agony of sin
descent from me the feeling of guilt

If you like LAHKA MUZA, you may also like: