We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Tien bolesti 1992

by LAHKA MUZA

/
1.
Pozerám na stenu nepriehľadný závoj medzi tebou a mnou sme tak blízko a predsa odcudzení v záplave dnešných víťazov niet miesta niet miesta pre zajtrajšie obete pozerám na stenu pozerám na stenu v objatí milosrdnej noci chcela som očistiť svoje myšlienky pre hľadanie nových ilúzií aj ked sa len neveriaco smeješ chcela som kričať hlasom anjelov ale znelo to až príliš cudzo pozerám na stenu pozerám na stenu pozerám na stenu nepriehladny zavoj medzi tebou a mnou ..................................... I'm looking on the wall opaque well between you and me we're so close to each other and still so abstract there so many winners there's no place for tommorow's sacrifices I'm looking on the wall I'm looking on the wall in embrace of the merciful night I wanted my thoughts to be clear for finding the new illusions even if you laugh not believing I wanted to shout with voices of the angels but it was too strange I'm looking on the wall I'm looking on the wall I'm looking on the wall opaque veil between you and me
2.
Hniloba 06:27
požieraní vlastným násilím padáme do večnosti bezmocná póza pred oltárom sily prázdni, ako spomienka na mŕtvych voláme k falošným prorokom oficiálny cynizmus pohladí naše tváre keď lámeme krídla anjelov smútku požieraní vlastným násilím padáme do večnosti bezmocná póza pred oltárom sily možno, že toto sú pravidlá ktoré je treba dodržať slepá prítulnosť na ceste k slnku predpísané šťastie v záplave beztvarých tiel nám vysaje mozog ilúzie predaného raja odnesie suchý plač prazdnoty ............................ THE ROT eaten by own violence we're falling to the eternity impotent pose in front of the altar of force empty like dream about dead we're calling the false propbets official cynism pets our faces when we're breaking the wings angels of sorrow eaten by own violence we're falling to the eternity impotent pose in front of the altar of force maybe there are the rules that we have to keep in line with blind attachment on the way to the sun preserible luck in the river of undentified bodies will dry up our brain illusions of a sold paradise will take away the dry cry of emptyness
3.
Sluzky 06:24
vražedná vášeň na dne volnosti sťahuje mi kožu z tela a ja sa plazím s relikviou na hrudi poslušne, ako slúžka v čiernom kruhu plná toho hnusu nemám na výber náboženske martýrium alebo anarchia na predaj hra na vyvolených pod škrípajúcimi zástavami takto ale nikdy nepocítim kopnutie Ježiša nikdy nepocítim kopnutie Ježiša nikdy nepocítim kopnutie Ježiša ... ...................... SERVANTS the killing passion on the bottom of freedom wraps the skin from my body and I'm crawling with a relic on my chest obodient like a servant in a black circle... full of this rot I have no choise religious agony or an anarchy for sale the games of chosen under the scrooping flags but this way I will never feel the kick of the Jesus I will never feel the kick of the Jesus I will never feel the kick of the Jesus ...
4.
obrazy trpiace v pustinách ľadové figúrky na dne mŕtvych oceánov obete tančiace nad čerstvým hrobom koniec ružového výkriku v bludisku prázdnych polí nestojím o nenavisť budiacu súcit nestojím o lásku z prázdnych nádob pomníky padlých pred poslednou útechou ľudské haraburdie na verejných skládkach dedičný hriech na ostrí našich tiel to je tá hra s polámanými prstami nové ukrižovanie v krajine tieňov nestojím o nenávisť budiacu súcit nestojím o lasku z prázdnych nádob v tupej neciteľnosti na dne hlbokého spánku vybudujeme si privátne väzenie nukleárny omyl naozaj dojemný koniec kto môže vyhrať tento súboj duše a tela ? nestojím o nenávisť budiacu súcit nestojím o lásku z prazdnych nádob nestojím o nenávisť nestojím o lásku ...................... THE END OF A PINK CRY the pictures suffering in deserts icy figures on the bottom of dead oceans victims dancing above the fresh grave the end of a pink cry in the labyrinth of empty fields I don't care the hate that makes love I don't care the love from empty plates the temples of the dead before the last happiness human rubbish on the public places beriditary sin on the sharpness of our bodies that's the game with broken fingers new crucifiing in the land of shadows I don't care the hate that makes love I don't care the love from empty plates in the rough insensitivness on the bottom of a hard sleep we are going to build the private prisons the nuclear mistake real stirring ending who can win the war of soul and body ? I don't care the hate that makes love I don't care the love from empty plates I don't care the hate I don't care the love
5.
Pad 06:22
čakanie na milosť v súboji bez pravidiel nevyhnutný pád láme naše telá vidina konca potlačí bolesť chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu posledná tieseň v labyrinte sveta prízrak smrti vyvoláva pochybnosť nemôže existovať nebo ak toto je láska ... chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu vzduchoprázdno v očiach nových bohov studená náhražka na druhej strane chcela som precitnúť, zabiť tú chvíľu ... .................................... DOWN FALL waiting for mercy in the clash without rules definite fall brakes our bodies the sight of the end brakes the pain I want to wake up and kill that moment the last distress in the labyrinth of world the phantom of dead brings the doubtfullness heaven can't exist if this is the love I want to wake up and kill that moment I want to wake up and kill that moment vacuum in the eyes of new gods cold imitation on the other side I want to wake up and kill that moment ...
6.
Tien bolesti 05:02
tieň bolesti spadol na zem kopali do jeho tváre v sladkej nádeji okolo všetkého toho svinstva trhali mu vlasy a spievali si pri tom tieň bolesti spadol na zem milujeme absolútnu rýchlosť ukájame svoje hnijúce telá nepokoj ruží v zrkadlách výkrikov tisíc smrteľných vášní mašíruje v našich hlavách naše mysle sú už na ceste dolu a vaše nebo sa rozpadá ... ............................ THE SHADOW OF PAIN the shadow of pain feel on a ground they kicked his face in the sweet hope around that all rubbish they tore his hair and sang the shadow of pain fell on a ground we love the absolute total high speed we satisfy our roting bodies stir of the roses in the mirrors of cry thousand deadly passions marching in our heads our thoughts are on their way to fall and our heaven breaks up ...
7.
Tryzen 05:16
sním zo mňa pocit viny sním zo mňa zvrhlosť prázdna sním zo mňá trýzeň hriechu sním zo mňa pocit viny .............................. AGONY descent from me the feeling of guilt descent from the degeneration of emptyness descent from the agony of sin descent from me the feeling of guilt

about

1992,CD/LP Zoon Records, Czechoslovakia
Gudrun (vocals) 677 (guitar, bass, drum machine, programming),

credits

released December 11, 1992

license

all rights reserved

tags

about

LAHKA MUZA Slovakia

LAHKA MUZA is original dark wave band from Slovakia! Lahka Muza created at 1984 and playing all the time! Created also side line project HIEROS GAMOS. LAHKA MUZA is specific band with strong female vocal, power guitar sound and mixed with electronic drumms & keyboards. LAHKA MUZA plays on Europe´s festivals and clubs. ... more

contact / help

Contact LAHKA MUZA

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like LAHKA MUZA, you may also like: